Vol286女神周于希Sandy大理旅拍淡雅礼裙露性感内衣完美诱惑写真66P周于希花漾

Vol286女神周于希Sandy大理旅拍淡雅礼裙露性感内衣完美诱惑写真66P周于希花漾

如未效,四磨饮兼吞桂黄丸,仍用赤小豆粥佐之。若不关脾肺,但膀胱有热,直泻膀胱,乃正治也。

由过食辛热,致胃火上炎灼肺所致。而津液稠浊,着。

 浊之清者,淫精于血脉。又须看热多寒少、热少寒多,以分寒热。

属以温中固表为宜。牙痈,俗名牙蜞,初起龈肉或上、或下、或内、或外肿硬成条是也,口疳药吹之。

此积痰在肺,肺为大肠之脏,宜大肠之不固也,当与澄其源而流自清。此证多疑其风痰而用发散者,是促其危也。

腰以下肿,当利小便。服寒凉药,证虽大减,脉反加数者,阳郁也,宜升宜补,大忌寒凉,犯之必死。

Leave a Reply