Vol005李宓儿陈美琳小紫藤卓芷伊罗云琦写真合集37P李宓儿糖果画报

Vol005李宓儿陈美琳小紫藤卓芷伊罗云琦写真合集37P李宓儿糖果画报

金职司降,喜清而恶浊,今受浊气熏蒸,凝聚既久,壅遏郁结,而为痰涕。!或曰∶子是之言固矣,彼北极玄帝象下有龟蛇者何说也?

至于止汗,自是芍药,芍药味酸,阴剂也,阴剂入咽,其行迟,故先散之而后收之,一开一合,邪气散而真气不过泄,以致于适中,非谓桂枝能止汗也。盖以水渎在下,非气莫导,膀胱所藏之水,必待气海之气施化,乃为泄便注泄,是故以三焦治之,谓赖其气而为之前导也,故曰“气化则能出矣”。

孟诜云∶温,利五脏。胡不曰阳明者,胃也,坤土也,万物之所以资生焉,为脾之表,脾胃一虚,肺气先绝,肺虚则不能宣通脏腑,节制经络;必胃浓则脾充,脾充则能布散津液,使脏腑各有所禀受,四肢健运,如是则何有于叶焦,何有于痿也。

 又云∶兰鬲草勿合鹿肪食,令人阴痿。久啖浓肠胃,令人身重。

又云∶食热食,汗出荡风,发头病,发堕落,令人目涩饶睡。樱愉札记则小岛尚真、高岛久贯、涩江全善、森立之、佐藤苌等最与有力焉。

 故曰∶气会三焦,手少阳脉通于膻中。姑参出以俟明哲正焉。

Leave a Reply