www0505eecom

www0505eecom

北方炊食都用煤火,以地属坎,足胜其气,且助命门真火。发明玉灭瘢痕,日日磨擦,久则自退。

 又小青龙汤云,若微利者,去麻黄加荛花,盖亦取其利水也。节斋谓阴虚火旺吐血勿用者,乃血虚火亢,能食脉强,服人参则阳愈旺,阴愈消,未有不引血大脱也。

辛平,无毒。《肘后》三建汤治元阳素虚,寒邪外入,厥冷脉沉及伤寒阴毒,川乌、附子、天雄炮制等分,每服四钱,加生姜十五片温服。

或饮食劳倦,及杂病自汗表虚之证用之,则脱人元气,祸患莫测。下焦气滞后重宜之者,塞者通之也。

 《本经》治伤寒寒热,非取其辛温散结之力欤。不能闭蜇封藏,故精气不固也。

故其主治各有专司也。《本经》主中风入脑,头痛寒痹,筋挛缓急,金疮,妇人血闭无子。

Leave a Reply