Vol266嫩模徐微微mia北海道旅拍居家真空清凉装露豪乳诱惑写真50P徐微微模范学院

Vol266嫩模徐微微mia北海道旅拍居家真空清凉装露豪乳诱惑写真50P徐微微模范学院

清明日,取鳖血和二药调匀,擦在房门上,则研和布包带身不生虱。 观其暗室生光,迥非常鱼可比,其鳞用香油熬涂汤火伤效。

咳嗽加杏仁、五味子。半夏五十粒,巴豆三十粒(去壳)同半夏煮,待半夏熟烂,取出巴豆,止用半夏,烘干为细末,米糊为丸如菜子大,朱砂为衣,晒干,用萝卜汁吞服七丸,大人倍之。

治年久头风头痛不愈者。以柴胡引之去胁下痛。

古方多制应用。临用好酒化下一丸,如不打,用红花、苏木煎汤服,即上药为末,每服五分,热酒调下,麻倒不知痛苦,然后用手如法整理。

 即寒号虫矢,又名苦酸寒小毒。有疮者不可食,令瘢白。

若入长肉诸膏药,切片酥拌炙之。宜服后方∶生蟹壳数十枚,放砂锅内焙焦,研细末,每服二钱,陈酒冲服,不可间断。

Leave a Reply