Vol213嫩模何嘉颖私房职业秘书装扮超薄无内肉丝诱人写真63P何嘉颖画语界

Vol213嫩模何嘉颖私房职业秘书装扮超薄无内肉丝诱人写真63P何嘉颖画语界

法宜扶太阳之气,太阳气旺,始能胜邪,仲景之桂枝汤是也。通利之方,桃核承气汤,不遗余力,若姑息养奸,百日而劳瘵成,不可救药矣。

[眉批]知非氏曰:阴证发厥,内伤已极,诸人能认,治多不谬。太阴为阴经,邪从经为病,亦阴也。

 久病与素秉不足之人,身外冷而觉内热难当,欲得清凉方快。自重者,安肯自轻。

如白虎汤则人参可用矣,建中汤则黄芪可用矣,四逆散则当归可用矣,炙甘草汤则地黄可用矣。因外感寒湿而致者,或贪凉而足履冷水,而偶受寒邪,而经络闭塞,渐至两膝肿痛。

尺或弦劲,此是元气发泄不藏之故,不得照寻常通套等方施治。水火互为其根,其实皆在坎也。

久病之人,忽见身大热而内冷亦甚,叠褥数重。 因思仲景之方,原不仅治伤风证,凡属太阳经地面之病,皆可用得。

Leave a Reply