VOL137王曼妮好Q写真套图44P王曼妮爱蜜社

VOL137王曼妮好Q写真套图44P王曼妮爱蜜社

孟诜云∶生食发丹石,不可多食。《陶景注》云∶解酒毒,误也。

注曰∶吉,谓朔日也。”此深造病情者也。

《陶景注》云∶今作食之云补。又云∶凡鱼有角不可食,伤人。

月生四日不可合阴阳,发痈疽;月生六日不可合阴阳,是故男女俱得病也。 服谷子法∶谷者□□之精,一名KTKT或作着字,味酸、温、无毒。

推而内之,内而不外,疝瘕也;推而外之,外而不内,小便秘也。身劳则神散,气竭则命终,根拔蝎繁,则青青去木矣。

《玉房指要》云∶道人刘京言∶凡御女之道,务欲先徐徐嬉戏,使神和意感,良久乃可交接。  盖医以《灵》、《素》为宗,《灵》、《素》不载,如张仲景、华佗、王叔和、孙思邈,皆擅名古今者,未有一言及此。

Leave a Reply