sobeautysosexy39P孙媛熙爱尤物

sobeautysosexy39P孙媛熙爱尤物

《养生要集》云∶微温,食之尤良。女当津液流溢,男即须退,不可死还,必须生返。

浅刺琴弦入三寸半当闭口。 酥《本草》云∶微寒,补五脏,利大肠,主口疮。

其衰有五∶一曰精泄而出,则气伤也;二曰精清而少,此肉伤也;三曰精变而臭,此筋伤也;四曰精出不射,此骨伤也;五曰阴衰不起,此本伤也。根疗蛔虫、寸白,壳疗下痢,止漏精。

《眼论》云∶夫欲治眼,不问轻重,悉不得涉风霜、雨水、寒热、虚损、大劳并及房室。刘守真释名为幕,余以为未然。

崔禹云∶食之温中五脏六腑冷风。又云∶葵不可合蕨菜食,生蛔虫。

名动气者,盖动则生,亦阳之动也,此太极之用所以行也。 烂癖,伏邪恶,宣通温补,无已加之。

Leave a Reply